ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

м. Запоріжжя

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИНА ЗАПОРІЖЖЯ» в особі директора Фурдін Наталі Володимирівни (надалі – Продавець), що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та будь-яка повністю дієздатна фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Покупець) з іншого боку, разом іменовані – Сторони, уклали цей публічний договір відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України (надалі – Договір). Керуючись ст. ст. 633, 641, ця оферта є публічною та її умови однакові для всіх споживачів. Ця публічна оферта, укладається шляхом акцепту, не вимагає двостороннього підписання та діє в електронному вигляді.

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Сайт – інформаційний ресурс Продавця, що розміщений Продавцем в мережі Інтернет, за адресою: graevo.com.ua. З метою надання потенційним Покупцям можливості попереднього вибору, резервування та замовлення товарів Продавця, на Сайті розміщений електронний каталог товарів магазину GRAEVO (надалі – Електронний каталог).

Магазин GRAEVO – фірмовий магазин Продавця GRAEVO, що знаходиться за адресою: Запоріжжя, бул. Шевченка, буд.14.

Замовлення – заявка Покупця, яка оформлена за допомогою Сайту, направлена на адресу магазину GRAEVO, на пошук, резервування Товарів Продавця для подальшого його викупу Покупцем. Замовлення оформляється за допомогою заповнення відповідної електронної форми на Сайті з наданням необхідних для виконання Договору персональних та інших даних.

Політика конфіденційності – документ, що регулює зобов’язання Продавця в частині обробки персональних даних Покупця. Політика конфіденційності є невід’ємним додатком до цього Договору.

Акцепт – юридичний факт прийняття Покупцем умов цієї публічної оферти.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар за цінами, вказаними в описі Товару на відповідній сторінці Сайту, згідно з умовами Договору.

1.2. Товар, який Покупець купує на умовах даного Договору, призначений для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю. Покупець є кінцевим споживачем Товару.

1.3. Найменування, асортимент, кількість та ціна Товару, що є предметом даного Договору, визначаються у Замовленні Покупця, розміщеному через Сайт та у фіскальному чеку, виданому магазином GRAEVO.

1.4. Акцептом оферти є пробиття фіскального чеку в момент відвантаження Товару Покупцю за його замовленням, розміщеним через Сайт.

1.5. Здійснюючи Акцепт оферти, Покупець гарантує, що ознайомлений, погоджується, а також повністю і беззастережно приймає всі умови Договору.

1.6. Здійснюючи Акцепт, Покупець гарантує, що він має законні права вступати в договірні відносини з Продавцем.

1.7. Продавець має право в будь-який час без повідомлення Покупця вносити зміни в умови Договору. Зміни набирають чинності з моменту опублікування їх на Сайті за адресою: graevo.com.ua.

1.8. Договорі набуває чинності з моменту вчинення Акцепту та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

2. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ТОВАРУ

2.1. Товар можна придбати залишивши Замовлення на його придбання за допомогою Сайту. Покупець знаходить на Сайті необхідний йому Товар і через спеціальну форму на Сайті робить Замовлення.

2.2. У процесі оформлення Замовлення Покупець зобов’язується надати Продавцю повні і достовірні відомості, достатні для виконання Продавцем зобов’язань з продажу та доставлення Товару.

2.3. Покупець погоджується з тим, що при будь-якій зміні будь-яких наданих Продавцю даних, необхідних для належного виконання зобов’язань по продажу та доставлення Товару, Покупець зобов’язується негайно повідомити Продавця за реквізитами, вказаними на Сайті.

2.4. Покупець погоджується з тим, що у разі невиконання та/або неналежного виконання Продавцем зобов’язань по продажу і/або доставленню Товару у зв’язку з наданням Покупцем недостовірних, неповних та/або недійсних даних, а так само і невиконання умов цього Договору, Продавець не несе відповідальності за будь-які збитки.

2.5. Покупець визнає, що Продавець докладає достатніх зусиль, щоб зовнішній вигляд Товару відповідав опису, наведеному на Сайті. Одночасно Продавець доводить до відома Покупця, що фактично зовнішній вигляд і характеристики Товару можуть незначно відрізнятися від цих описів. Продавець залишає за собою право повідомити про невідповідності в описі Товару на Сайті. В останньому випадку Покупець, безумовно, приймає такі невідповідності при здійсненні Акцепту.

2.6. Покупець проінформований, що ціна і наявність Товару на Сайті можуть змінюватися без попереднього повідомлення про це, і вказуються в описі Товару на Сайті.

2.7. Після оформлення Замовлення Покупцем Товару, Покупцеві доступна можливість оплати Товару способами, передбаченими цим Договором.

2.8. Продавець робить всі зусилля для того, щоб на Сайті відображалася найбільш актуальна інформація про наявність того чи іншого Товару на складі Продавця.

2.9. Покупець погоджується з тим, що Продавець не може гарантувати наявність Товару в достатній кількості, якщо сумарна кількість Товару за Замовленнями даного Покупця перевищує обсяги, типової необхідності для особистого користування.

2.10. Доставлення Товару здійснюється в термін, зазначений на Сайті або згідно зі строками обраного перевізника. У разі відсутності Товару на складі Продавця, Продавець повідомляє про це Покупця із зазначенням можливого терміну доставлення Товару.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Покупець зобов’язується:

3.1.1. Прийняти та оплатити замовлений Товар у відповідність з умовами цього Договору.

3.1.2. У разі нездійснення забору Товару з відділення служби доставлення, кур’єрської служби протягом встановленого правилами служби доставлення терміну для забору Товару, відшкодувати Продавцю витрати, пов’язані з доставленням Товару, а також компенсувати інші витрати. Максимальні терміни для отримання Товару встановлені офіційними правилами служб доставлення, за допомогою яких здійснюється доставлення Товару.

3.1.3. При заповненні форми Замовлення надати Продавцю правдиві і достовірні дані, необхідні для доставлення Товару.

3.1.4. Не використання матеріали Сайту без згоди правовласників. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

3.1.5. На вимогу Продавця пред’явити документ, який засвідчує вік (повноліття) та особу Покупця.

3.2. Продавець зобов’язується:

3.2.1. Передати у власність Покупця оплачений Товар та видати фіскальний чек.

4. Якість

4.1. Якість Товару повинна відповідати вимогам чинної нормативно-технічної документації та підтверджується відповідними документами, встановленими чинним законодавством для даного виду Товару.

4.2. Товар передається в упаковці виробника, якщо це передбачено. Якість Товару гарантується виробником.

5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

5.1. Ціни на Товар встановлюються Продавцем в Електронному каталозі, формуються в національній валюті України та зазначаються у Замовленні, що розміщується через Сайт та у фіскальному чеку, виданому магазином GRAEVO.

5.2. Покупець оплачує Товар наступними способами:
– за допомогою банківського (безготівкового) переказу грошей на банківські реквізити Продавця;
– готівкою до каси Продавця в магазині GRAEVO;
– з використанням програмно-апаратних засобів залученого Продавцем платіжного сервісу, агрегатора та/ або провайдера платежів (wayforpay.com)

5.3. Продавець може надати Покупцю право здійснити розрахунок за Товар на умовах відстрочення платежу, що зазначається Продавцем у фіскальному чеку. Можливість придбати Товар на умовах відстрочення платежу та термін відстрочення погоджується сторонами в момент розміщення Покупцем Замовлення на резервування Товарів через Сайт. Рішення про надання Покупцю права оплатити Товар на умовах відстрочення платежу приймається Продавцем на його розсуд самостійно.

5.4. Моментом виконання Покупцем своїх зобов’язань по здійсненню розрахунків за Товар є дата надходження відповідної суми на банківський рахунок або до каси Продавця.

6. ДОСТАВЛЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Місце відвантаження Товару – магазин GRAEVO.

6.2 .Продавець на прохання Покупця, після оформлення продажу Товару у магазині GRAEVO, може здійснити доставку Товару, придбаного Покупцем, власними силами або шляхом залучення третіх осіб, за власний рахунок або (в залежності від вартості Товару) або за рахунок Покупця за адресою вказаною Покупцем.

6.3. Датою передачі Товару вважається дата прийому-передачі Товару, зазначена у фіскальному чеку, яким оформлено продаж Товару у магазині GRAEVO.

6.4. Прийом-передача Товару здійснюється представниками сторін в порядку, визначеному чинним законодавством України, та оформлюється шляхом видачі Продавцем фіскального чеку.

6.5. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент прийому-передачі Товару.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до законодавства України.

7.2. У разі несвоєчасної оплати вартості Товару Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

7.3. Продавець не несе відповідальності за збільшення терміну доставлення Товару Покупцеві, які виникли не з його вини.

7.4. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного Замовлення.

7.5. Продавець не несе відповідальності за: будь-які дії, які є прямим або непрямим результатом дій будь-яких третіх сторін; будь-які непрямі збитки або упущену вигоду; неможливість використання або наслідки використання Покупцем обраної форми оплати.

7.6. Розмір сукупної відповідальності Продавця за будь-яким позовом або претензією обмежується розміром ціни Товару, сплаченого Покупцем по спірному Замовленню.

7.7. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор).

7.8. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цією Офертою, Сторони вживатимуть усіх заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

7.9. У разі неможливості вирішення зазначених спорів шляхом переговорів вони будуть вирішуватись відповідно до чинного законодавства України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір за юридичною силою прирівнюється до договору, укладеного в простій письмовій формі.

8.2. Договір автоматично датується реальним часом прийняття (акцепту) пропозиції Покупцем.

8.3. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати Замовником, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.

8.4. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту даного Договору не спричиняє недійсність інших пунктів.

8.5. Продавець не гарантує та не несе відповідальності за невідповідність замовленого за допомогою Сайту Товару конкретним цілям та/або очікуванням Покупця.

Продавець:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИНА ЗАПОРІЖЖЯ»

Реквізити:
69093, м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, буд. 158 А
Банк ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
IBAN: UA753006140000026004500097067
ЄДРПОУ 38362268, ІПН 383622608274,
свідоцтво платника ПДВ №200152856

e-mail для звернень: contact@graevo.com.ua

Дата публікації 09.07.2021 р